HAKKIMIZDA

KALİSDER NEDEN KURULDU ?

Sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında güç birliği sağlamak;


Üyeleri adına daha etkin ve güçlü lobi faaliyetleri yürütmek;


Teknolojik gelişim odaklı bilgi paylaşımında bulunarak sektörel değişimleri, standartları ve gelişimleri yakından izlemek ;


Standartlara uygun ürünlere yönelik piyasada farkındalık yaratmak; piyasa denetimi ve gözetimi sağlamak;


Haksız rekabeti önlemek ve doğru üretim yapan üyeleri korumak;


Üreticilerin hammadde, aksesuar, makine ekipman üreticileri ile daha avantajlı şartlarda anlaşmalar yapmalarını sağlamak için kurulmuştur.

VİZYON VE MİSYON

VİZYONUMUZ

Kalıp ve İskele sektörüne yön veren; tüm paydaşlarının etik değerlere ve uluslararası standartlara bağlı kalarak üretim yapmasını sağlayan öncü bir kurum olmaktır.

 


MİSYONUMUZ

Sektörümüzde faaliyet gösteren tüm firmaların uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sunmak üzere bilinçlendirmektir.

STRATEJİK HEDEFLER

Paydaşların Eğitimi;

Devlet Kurumları ile İşbirliği;

Ürün Standartlarına Uyulmasını Teşvik;

Bilinirlik ve Etkinliği Artırmak Üzere Dernek PR Çalışmaları;

 

STRATEJİK HEDEFLERE VARMAK ÜZERE YAPILMASI PLANLANAN EYLEMLER

Kalıp ve İskele üreticileri, inşaat firmaları, taşeronlar gibi sektördeki paydaşların sürekli olarak mesleki eğitimden geçirilmelerini organize etmek; Mesleki Yeterlilik Belgelerinin sağlanması konusunda gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak;

 

Avrupa'daki işçi ölümlerinde açık ara önde olan inşaat sektöründeki iskele kazalarının önüne geçmek için standartlara uygun üretim yapılmasını sağlamak ve bu ürünler haricindeki malzemelerin şantiyelerde kullanılmasının önüne geçilmesi için gerek özel sektör gerekse devlet kademeleriyle sıkı bir işbirliği içinde olarak standart dışı üretimin engellenmesini sağlamak;

 

Yüksek standartlarda üretimin standart hale getirilmesiyle birlikte Dünyada haklı bir yere sahip olan Türk Müteahhitlerine birinci sınıf ürünler vererek Türk Yapı Malzemelerinin Global birliklerde ve pazarlarda tanınmasını sağlamak;

 

Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde seçmeli ders olması için gerekli girişimlerde bulunmak. Ayrıca kariyer günleri düzenleyerek sektörün kalifiye iş gücü konusundaki eksikliğini azaltmak;

 

Üniversitelerde uygulama laboratuvarlarının kurulması için çalışmalar yapmak;

 

Üyeler arasında diyaloğun, işbirliğinin, koordinasyonun ve verimin artırılması için çalışmak;

 

Sektörde güç birliği oluşturulması ve buna bağlı olarak tüm sorunların, problemlerin çözüm önerileri için ortak güçlü bir platform meydana getirmek;

 

Sektör ile Devlet arasında diyalog kurulması, artırılması ve çıkarılacak tüm resmi kanun, tebliğ, mevzuat, standartların hazırlanması çalışmalarında sektörün görüşlerini bildirme ve gerekli lobi çalışmalarında bulunmak;

 

Devlet şartnamelerinde Kalisder üyeliğinin zorunlu hale getirilmesinin sağlanması;

 

Sektör ve devletin iş birliği ile AB ve dünya entegrasyonunun sağlanması için yurtdışı organizasyonlara üye olmak ve üyelerinin her platformda temsil edilebilmesini sağlamak;

 

Ulusal ve Uluslararası fuarlarda ve gerçekleştireceği organizasyonlarla sektörün tanıtımını gerçekleştirmektir.

ETİK DEĞERLERİMİZ

AMAÇ

Bu yönergenin hazırlanmasından amaç, toplam ahlak anlayışı çerçevesinde, Kalıp ve İskeleciler Derneğinin sektörel alanda uygulaması gereken çalışma ve iş yapış prensiplerini belirlemektir.

 

KAPSAM

Bu yönerge, tüm Kalıp ve İskeleciler Derneği üyelerini kapsar.

 

SORUMLULUK

Bu yönergenin uygulamasından Yönetim Kurulu sorumludur.

 

TANIMLAR

a. Şeffaflık ve Dürüstlük

İş yaşamında çevresini saran tüm kişi ve kuruluşlara (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, kamu sektörü) karşı dürüst davranırlar. Müşterilere doğru ve güvenilir bilgiler verirler. Yanlış bilgilendirme ve hileli yönlendirmeleri engeller, müşterilerin bu nedenle zarar görmesini önlerler. Rakipler ve ürünleri hakkında aslı olmayan bilgilerle müşterileri yanıltmazlar.

 

b. Güvenilirlik

İş yaşamında, basiretli bir ticaret erbabı olarak, taahhütlerini, kayıtsız şartsız ve tamamen yerine getirirler. Veriye dayanan bilgilendirmelerde, gerçek ve güvenilir veriler ve bilgilere yer verirler. Rekabet tamamen gerçek verilere dayanan teknik özellikler üzerinden yapılır. Sektörde üçüncü şahısların yaptığı hiçbir spekülatif olaya aracı ve önder olmazlar.

 

c. Yasalara Uyma

T.C. hukuk düzenine tamamen uyarlar. Yasa dışı ya da suç sayılabilecek hiçbir faaliyette bulunmazlar. İş ve toplum hayatının onaylamadığı yol ve yöntemleri kullanmazlar.

 

d. Vergi Ödeme

T.C. yasaları çerçevesinde, hesaplanan vergiyi eksiksiz ve gününde öderler.

 

e. Çalışanlar

Çalışanları ile olan ilişkilerinde, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik ilkelerine bağlı kalırlar. Çalışanlarına uygun çalışma ortamı sağlar ve yaşam standartlarını iyileştirecek koşulları sağlamayı hedef edinirler.

 

f. Haksız Rekabet

Pazardaki faaliyetlerinde rakip kişi, kuruluş marka, ürün vb. tüm unsurları, küçük düşüren, aşağılayan, kötüleyen veya gerçekle ilişkisi olmayan ifadeler kullanmazlar. Haksız rekabet sayılabilecek uygulamalara katılmazlar.

 

g. Çevre

Tüm faaliyetlerini çevreye zarar vermeden ve çevreyi koruma bilinci içinde gerçekleştirirler.

 

h. Sektöre Katkı

Gerek bilimsel, gerek ekonomik anlamda sektöre ve ülke ekonomisine yapmış olduğu faaliyetlerle katkıda bulunurlar.

 

i. Bilgi Edinme ve Koruma

Saklı tutulması gereken bilgiyi elde etme peşinde olmaz ve bilgiyi çıkarları için kullanmazlar. Kendileri hakkında doğru ve tam bilgi verirler.

 

j. Tüketiciyi Koruma

Tüm faaliyetlerinde tüketicinin çıkarlarını ve mağdur olmamasını gözetirler.

 

KOMİSYONLAR

KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA ESASLARI

BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

Madde 1: Amaç

Bu şartname: KALİSDER'in hedeflerine öngörülen zamanda ulaşabilmesi için tüm komisyonlarından beklenen verimli çalışma ortamının ve etkinliğinin sağlanarak netice alınması maksadıyla izlenecek usul ve esasları belirlemektedir.

 

Madde 2: Kapsam

Aşağıda belirtilen hususlar KALİSDER'de hâlihazırda mevcut ve ilerde kurulabilecek yeni komisyonlar ile bu komisyonların alt çalışma gruplarını kapsar.

 

Madde 3: Tanımlar

Komisyon: Kuruluş amacında belirtilen hedeflere yönelik çalışmaları; bilimsel ilkeleri, ulusal/uluslararası standart ve yönetmelikleri, günün ticari koşullarını esas alarak, kendi şirket menfaatlerinden önce ülke ve sektör menfaatlerini ön planda tutacak biçimde üyelerinin uzmanları vasıtasıyla yürüten KALİSDER tüzüğünde tanımlanmış resmi organdır.

 

Komisyon Başkanı: KALİSDER kuruluş amaçlarında belirtilen hedeflerin sağlanması için başkanlığını yaptığı komisyonun çalışmalarının düzeninden, kararların alınmasından ve zamanında Yönetim Kuruluna raporlanmasından 1. derecede sorumlu komisyon üyesidir.

 

Komisyon Başkan Yardımcısı: KALİSDER Kuruluş amaçlarında belirtilen hedeflerin sağlanması için başkan yardımcılığını yaptığı komisyonun çalışmalarının düzeninden, kararların alınmasından ve zamanında Yönetim Kuruluna raporlanmasından 2. derecede sorumlu komisyon üyesidir.

 

Komisyon Üyesi: Gönüllülük esasına göre komisyon çalışmalarının yürütülmesine bilgi ve deneyimi ile katkıda bulunan KALİSDER üyesi firmalarca atanmış ilgili uzman veya KALİSDER çalışanıdır.

 

Davetli Komisyon Üyesi: KALİSDER üyesi olmayan kurum ve kuruluşlarda görev yapan komisyon kararı ile gönüllülük esasına göre yürütülen çalışmalara davet edilmesi uygun görülen ilgili uzmandır.

 

Sekretarya: Komisyon çalışmalarında koordinasyonu sağlayan, toplantı öncesi ve sonrası hazırlıkları yapan KALİSDER çalışanlarıdır.

 

Olağan Komisyon Toplantıları: Kuruluş amaçlarında tanımlanan hedefleri elde etmek maksadıyla, komisyon üyeleri arasında uzlaşma sağlayarak karar almak yönünde ayda en az bir kere yapılan düzenli toplantılardır.

 

Olağandışı Komisyon Toplantıları: Olağan komisyon gündemi dışında resmi kurumlardan ivedilikle talep edilen konularda KALİSDER görüşünün oluşturulması için gerçekleştirilen toplantılardır.

 

KALİSDER Görüşü: Ele alınan herhangi bir konu ile ilgili olarak komisyon üyelerinin usulüne göre almış oldukları ve akabinde Yönetim Kurulunun onayından geçen karardır.

 

Karar Üye Sayısı:İlgili komisyondaki görüş bildirmeye ve oy vermeye yetkili olan ve her biri farklı bir firmayı temsil eden komisyon üyelerinin toplam sayısıdır.

 

Toplantı Tutanağı: Komisyon toplantılarında görüşülen konuları ve alınan kararları içeren belgedir.

 

Alt Çalışma Grupları: Özel bir ihtisas alanı gerektiren konularda detaylı şekilde çalışmalar yürüten komisyon üyelerinden oluşmuş özel birimdir.

 

3. Taraflar: KALİSDER görüşüne başvuran Bakanlıklar, TSE, TMMOB, Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile diğer karar mercileridir.

 

BÖLÜM 2: KOMİSYON ve ÜYELERİ İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR

Madde 4: Komisyon ve Alt Çalışma Gruplarının Kurulması

Bir komisyonun kurulup faaliyete geçebilmesi için en az 5 farklı firmadan oluşan komisyon üyelerinin katılımı gereklidir. KALİSDER profesyonelleri de gerektiğinde komisyon üyeliği, başkanlığı veya başkan yardımcılığı yapabilirler ve firma yetkilileri gibi oy kullanabilirler.

 

Geniş kapsamlı ihtisas alanlarında çalışmalar yürüten komisyonlarda, özel uzmanlık alanlarına göre alt çalışma grupları oluşturulabilir. Alt çalışma grupları en az 5 farklı firmadan oluşan komisyon üyelerinden oluşur. Alt Çalışma Grupları kendi içlerinden bir çalışma grubu başkanı seçer. Oluşturulan çalışma gruplarınca tamamlanan çalışmalar öncelikle bağlı olunan komisyonun onayından geçtikten sonra yönetim kuruluna bilgilendirme yapılır.

 

Madde 5: Komisyon Üyeliği, Komisyon Başkanlığı ve Başkan Yardımcılarının Belirlenmesi

KALİSDER Olağan Genel Kurul'un ardından her yıl düzenli olarak yapılan "Komisyon Çalışmalarına Katılım" duyurusuna istinaden, üye firmaların atamış oldukları ilgili uzmanlarına dair komisyon ve erişim bilgilerini Dernek merkezine yazılı olarak ulaştırmaları ile komisyon üyeliği gerçekleşir. KALİSDER üyelerinden Komisyonlara katılım için herhangi bir özel şart aranmaz.

 

Komisyon Başkanları ve Başkan Yardımcıları seçimli Genel Kurulu takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir.

 

Madde 6: Davetli Komisyon Üyeliği ve Diğer İşbirlikleri

Komisyonlara; bilgi birikimi ve deneyimi üst seviyede olan KALİSDER üyesi olmayan kurum ve kuruluşlarda görevli teknik uzmanlar geçici veya sürekli olarak dâhil edilebilir. Komisyonun almış olduğu karar doğrultusunda davet edilecek kurum/kuruluşa dair bilgiler toplantı tutanağında yer alır. Komisyonun almış olduğu karar doğrultusunda Sekretarya söz konusu kuruluşla gerekli olan yazışmaları yaparak daveti gerçekleştirir.

 

Komisyonun gerekli görmesi durumunda KALİSDER üyesi olmayan kurum ve kuruluşlar sadece bilgilendirme amaçlı olarak toplantılara davet edilebilir. Komisyonlar almış oldukları kararlara istinaden diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve KALİSDER Komisyonları ile birlikte ortak çalışma toplantısı düzenleyebilir.

 

Madde 7: Komisyon Adına Yapılan Görüşme ve Ziyaretler

Komisyon çalışmaları neticesinde oluşturulan ve Yönetim Kurulu onaylanmış KALİSDER görüşünün karar mercilerine sözlü olarak aktarılması veya savunulması için Komisyon kendi içerisinde bazı üyelerini konuyla ilgili olarak görevlendirebilir.

 

Komisyonun almış olduğu karar doğrultusunda görevlendirilen komisyon üyeleri toplantı tutanağında yer alır. Komisyonun almış olduğu karar doğrultusunda Sekretarya 3. taraflarla gerekli olan yazışmaları yaparak bir toplantı organize eder veya davet edilen bir toplantıya komisyon adına katılacak olan kişilerin bilgilerini karşı tarafa bildirir.

 

Madde 8: Üyelik İptali

Yürütülen çalışmalara katılımın arttırılması ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; geçerli bir mazeret belirtmeksizin üst üste 3 veya yıl içerisinde toplam 6 kez planlanan komisyon toplantılarına katılım sağlanmaması durumunda ilgili kişinin komisyon üyeliği iptal edilerek temsilcisi olduğu üye firmaya yazılı olarak bildirilir.

 

Komisyon başkanının başkan yardımcısı ile birlikte onay vermesi durumunda; üyeliği iptal edilen bir komisyon üyesinin bağlı bulunduğu firmanın yeni bir uzmanının komisyon çalışmalarında yer alması mümkündür. KALİSDER'i yazılı olarak bilgilendirmek kaydıyla, üye firmalar işten ayrılma, görev değişikliği vb. nedenlerle yeni bir uzmanını komisyon üyesi olarak atayabilirler.

 

BÖLÜM 3: GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Madde 9: Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Komisyon çalışmalarının KALİSDER Kuruluş amaçları paralelinde yürütülmesinden sorumlu olan Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcıları; ilgili komisyon faaliyetlerinin düzenli ve disiplinli bir şekilde uygulanmasını sağlamak, her bir komisyon üyesinin görüş ve önerilerinin komisyonca ele alınmasını temin ederek çalışmaların sadece bilimsel ve teknik unsurlar çerçevesinde demokratik bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcıları; komisyonca yürütülen çalışmalar ile ilgili raporlarını Yönetim Kuruluna periyodik olarak iletirler. Başkan ve Başkan Yardımcıları Yönetim Kurulunun daveti veya kendilerinin talebi ve gündeme alınmak kaydı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak bilgilendirme yapabilirler.

 

Komisyon toplantılarına Başkan yoksa Başkan Yardımcısı başkanlık yapar.

 

Komisyon toplantılarının gündemi bir önceki toplantıda veya komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda Komisyon Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından belirlenir. Komisyon üyeleri; toplantıda ele alınmasını istedikleri gündem maddelerini sekretarya aracığı ile Komisyon Başkanına bildirebilir. Komisyon Başkanının ve Başkan Yardımcısının önerilen gündem önerilerini kabul etme, etmeme, ileri bir tarihte konunun ele alınmasına gerekçelendirmek koşulu ile karar verme veya komisyon üyelerinin görüşlerine sunma hakkı vardır. Toplantı sonralarında sekretarya tarafından kaleme alınan toplantı tutanakları Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcısının onayının alınmasının ardından tüm komisyon üyelerine ulaştırılır.

 

Toplantıda genel ahlaka ve toplantı düzenini bozmaya yönelik davranışlar ortaya koyan bir üyenin toplantıdan ihraç edilmesi toplantıya başkanlık eden Komisyon Başkan veya Başkan Yardımcısının yetkisindedir.

 

Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcıları; oy çokluğunun sağlanamadığı durumlarda konuyu KALİSDER Yönetim Kuruluna taşıyarak nihai KALİSDER görüşünün oluşturulmasını sağlar. Komisyonların bütçe gerektiren faaliyetleri için komisyonlar KALİSDER'in bütçe yapım döneminde faaliyetlerine göre hazırlayacakları bütçe taslaklarını yönetim kuruluna sunarlar. Tüm KALİSDER Bütçesi Genel Kurulda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Komisyon tarafından oy çokluğu ile alınan kararlar Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından değiştirilemez, ancak gerekli gördüklerinde konuyu Yönetim Kuruluna taşırlar.

 

Madde 10: Komisyon Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Komisyon üyeleri; ele alınacak gündem ile ilgili gerekli olan ön çalışmaları yaparak toplantılara düzenli olarak zamanında katılmak, tartışılan konulara bilimsel ve teknik unsurların çerçevesinde ve şahsi firma çıkarlarından çok, öncelikle ülke menfaatlerini göz önünde tutarak değerlendirmek, komisyon faaliyetlerinde aktif görev almak ve komisyon toplantılarına katılım ile ilgili sekretaryaya bilgi vermekten sorumludur. Komisyon üyeleri genel ahlaka ve tartışma adabına aykırı davranışlar sergileyemezler.

 

Madde 11: Sekretaryanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Komisyon toplantılarının Komisyon Başkanı veya Başkan Yardımcısının çağrısı ile düzenlenmesi, gerekli duyuruların yapılması ve tutanakların oluşturulmasına yönelik çalışmalar, Sekretarya tarafından yürütülür.

 

Sekretarya; toplantının yapılacağı dernek merkezindeki fiziki alt yapıyı hazırlar ve toplantı öncesi katılım sayısını Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcısına bildirir. Sekretarya komisyonlarda ele alınan konulara teknik unsurların çerçevesinde katkıda bulunabilir. Toplantı sonrasında tutanağı hazırlayarak Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcısının onayının alınmasının ardından, komisyon üyelerini bilgilendirmek sekretaryanın sorumluluğundadır.

 

Komisyonlarca ele alınacak konulara dair bilgiler komisyon üyelerine ulaştırıldıktan sonra; 3. taraflarca herhangi bir zaman kısıtlamasının olmaması durumunda komisyon üyelerinin sağlıklı bir biçimde değerlendirmelerini yapabilmeleri için en fazla 2 hafta süre tanınır. Sekretarya; KALİSDER'e ulaşan olağan görüş taleplerinin Komisyona iletilmesinin yanı sıra Komisyon üyelerinin yazılı bildirimlerinin derlenerek komisyona aktarılması görevlerini ifa eder.

 

Sekretarya; oluşturulan KALİSDER görüşünü Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcısının onayıyla 3. taraflara ulaştırılması, 3. Taraflar ile yapılacak olan toplantıların organize edilmesini sağlar.

 

BÖLÜM 4: OY HAKKI ve KOMİSYON KARARLARININ ALINMASINA DAİR KURALLAR

Madde 12: Komisyon Üyelerinin Oy Hakları

Komisyon kararlarının alınmasında oy hakkı firmalara aittir. Her bir üye firmanın sadece 1 oy hakkı vardır. Üye firmalar, birden fazla uzmanlarını görevlendirerek komisyon çalışmalarına destek olabilirler. Ancak bu durum firmaların oy hakkını arttırmaz.

 

Sekretarya görevindeki KALİSDER profesyonelleri, komisyon üyeleri arasındaki koordinasyondan sorumludur, gündem ve konularla ilgili görüş bildirebilir, katkı verebilir ancak, karar alınması sürecinde oy hakkı yoktur. Davetli Komisyon Üyelerinin de karar alma sürecinde oy kullanma hakları bulunmaz.

 

Madde 13: Karar Alma

Komisyon üyelerinin görüşleri; Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcısının onayları ile bildirilen süre içinde yazılı veya toplantılarda sözlü olarak alınır. Komisyon üyelerinin karar alma sürecine katılmaları; olumlu, olumsuz olarak görüş bildirmeleri ile sağlanır. Çekimser kalanlar görüş bildirmemiş sayılır.

 

Herhangi bir konuda Komisyon kararları doğrultusunda KALİSDER görüşünün oluşturulabilmesi için; Karar üye sayısının;
- en fazla 10 olduğu komisyonlarda karar alınabilmesi için komisyon üyelerinin en az %60'ının,
- 11 ve üzerinde olan komisyonlarda ise komisyon üyelerinin en az %50'unun karar sürecine yazılı veya sözlü olarak görüş bildirmesi gereklidir.
- Komisyon kararları için görüş bildirenleri arasında en az 3/5 oy çokluğu aranır.

 

Örnek: Karar üye sayısı 15 olan bir komisyonda karar alınabilmesi için en az 8 üyenin görüş bildirmiş olması gereklidir. Komisyonun kararı bu 8 üye arasından 3/5 çoğunluk aranarak oluşturulur. Yani en az 5 üyenin bildirmiş olduğu öneriler doğrultusunda KALİSDER görüşü oluşturulur ve karara bağlanır.

 

Oy çokluğu ile alınan kararlarda genel kanaatten farklı bir görüş savunan üye firmaların (talep etmeleri durumunda) şerhleri komisyon tutanağında belirtilebilir. Buna karşılık 3. taraflara gönderilen KALİSDER görüşünde sadece alınan kararlar esas alınır.

 

Karar aşamasında 3/5 oy çokluğunun sağlanamadığı durumlarda konunun önem derecesine göre komisyon başkanınca Yönetim Kurulunun görüşüne başvurulur. Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda KALİSDER görüşü oluşturulur.

 

Komisyon kararlarını aldıktan sonra onay için yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulunca onaylanmamış kararlar KALİSDER görüşü olarak 3. şahıslara bildirilemez.

 

Yönetim kurulu komisyon kararlarını değiştirebilir veya tümünü iptal edebilir ve bu durumda yönetim kurulu kararları geçerlidir. Komisyon çalışmalarında işleyişi zorlaştıracaktır.

 

BÖLÜM 5: ÜYELERE YÖNELİK TEŞVİKLERE DAİR KURALLAR

Madde 14: Komisyon Çalışmalarının ve Faaliyetlere Katılımının Teşviki

Komisyon üyelerinin yürütülen çalışmalara aktif katkılarını arttırmak, üyelerin KALİSDER tarafından düzenlenen veya yürütülen faaliyetlerde aktif görev almasını özendirerek aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla aşağıda listelenen özendirici ve teşvik edici uygulamalar gerçekleştirilir.

 

* Bir yıl içerisinde yapılan tüm komisyon toplantılarına (en az 8 toplantı sayısı) eksiksiz katılan komisyon üyelerine KALİSDER Yönetim Kurulu Başkanının imzası ile teşekkür belgesi verilir.

 

* 2 yıl içerisinde yapılan tüm komisyon toplantılarına (en az 16 toplantı sayısı) eksiksiz katılan komisyon üyelerine KALİSDER Gecesinde plaket ile ödüllendirilir.