ÜYELİK

KALİSDER'E ÜYE OLMAK

ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI

Üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişinin derneğe üye olabilmesi için,

a) İş bu tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütname vermesi,

b) "Etik İlkeleri"ne uymayı kabul etmesi,

c) Dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı, yıllık aidatı ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip olması,

d) Dernek tüzük ve iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olması,

e) Üyeliğe Kabul Yönetmeliği'nde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi,

f) Önceden belirtilen giriş aidatı, yıllık aidatı ve katkı paylarını ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmesi,

g) Mevcut asıl üyelerden en az ikisinin üyeliğe teklif etmesi, gerekmektedir.

TÜZEL KİŞİ ÜYELİK ŞARTLARI

a. "Üyelik için Genel Kabul Şartları"na haiz olması,

b. Dernek üyeliği için, şirket yönetim kurulunda karar almak ve kendisini temsil edecek kişinin yönetim kurulu başkanı ya da en üst düzey yöneticisi olduğunu yazılı olarak bildirmesi,

c. Türkiye'de kalıp ve iskele ürünlerinin üreticisi olmak,

d. Ürettiği malzemenin TS ES standartlarına uygun olduğunu TSE Belgesi ile belgelendirmek, bu belgenin her yıl güncellendiğini ve kabul edilirliğinin devam ettiğini ortaya koymak,

e. Üretici tüzel kişilerin yıllık üretim kapasitelerini Sanayi Bakanlığı ve/veya sanayi odalarından alınmış kapasite raporlarıyla belgelendirmek, bu belgenin her yıl güncellendiğini ve kabul edilirliğinin devam ettiğini ortaya koymak,

 

Derneğe üye olacak tüzel kişilerin en fazla iki gerçek kişiyi dernek üyeliğine önerme hakkı bulunmaktadır.

GERÇEK KİŞİ ÜYELİK ŞARTLARI

"Üyelik için Genel Kabul Şartları"nı haiz olan, Dernek üyesi bir tüzel kişi tarafından yazılı olarak önerilmesi kaydıyla bir tüzel kişi en fazla iki gerçek kişiyi derneğe üye olarak kaydedilmesini önerebilir.

 

Bu durumda, gerçek kişi veya kişileri dernek üyeliğine öneren tüzel kişi üye, bu gerçek kişi üye veya üyelerin derneğe oluşacak borçlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Önerilen gerçek kişi, dernekten ayrıldığı takdirde tüzel kişi bu üyenin yerine yeni gerçek kişi önerebilir.

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Kalisder Kalıp ve İskeleciler derneği üyelik başvuru formunu görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız >>>

 

 

 

ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kalisder Kalıp ve İskeleciler derneği üyelik taahhütnamesini görüntülemek ve indirmek için Tıklayınız >>>